Projekt Salesiánského centra

Celý projekt ke stažení: Projekt SC


Salesiánské centrum

Salesiánské centrum je společný název pro lidi a instituce podílející se koordinovaně v Praze-Kobylisích na uskutečňování salesiánského poslání definovaného níže. Činí tak společně a zároveň každý svým vlastním způsobem v duchu Dona Boska. Salesiánské centrum není právnickou osobou. Jednotlivé součásti SC mají své struktury, vedení a zodpovědnosti (zejména Farnost svaté Terezie, Salesiánské středisko mládeže, Místní komunita Salesiánů Dona Boska, komunita salesiánek). Roli koordinátora zastává ředitel Místní komunity Salesiánů Dona Boska. Ten předsedá radě Salesiánského centra tvořené zodpovědnými zástupci jednotlivých institucí.

Salesiánským centrem je označován i komplex budov a venkovních prostor (kostel sv. Terezie se zázemím, dům komunity a salesiánské provincie, Salesiánské divadlo, hřiště, zahrady a parčíky), které slouží k realizaci salesiánského poslání.

Poslání Salesiánského centra

Jako Don Bosco být znamením Boží lásky k mladým lidem a pomáhat jim na cestě k dobrému a šťastnému životu.

Toto hlavní poslání Salesiánského centra se projevuje ve všech jeho složkách. Všechny osoby aktivní v rámci centra mají různou měrou podíl na tomto společném poslání. Salesiáni a salesiánky jsou garanty tohoto poslání.

Vysvětlení pojmů definovaného poslání:

“znamení Boží lásky”

Bůh miluje každého člověka. V Salesiánském centru chceme zdůraznit Ježíšovu lásku k dětem – „Nechte děti přicházet ke mně“ Mk 10,14.  Mladým se stáváme znamením Boží lásky a občanské společnosti jsme výzvou, že je třeba mládeži věnovat náležitou péči. Láska se konkrétně uskutečňuje tím, že mladé lidi přijímáme v jejich jedinečnosti, podporujeme v jejich rozvoji, věnujeme jim čas, prostředky a snažíme se je chránit před mravním zlem. Pomáháme jim objevovat smysl života. V našem úsilí je nám vzorem Don Bosco.

“k mladým lidem”

Mladými lidmi rozumíme děti a mládež. Přistupujeme k nim v kontextu celého jejich prostředí (rodina, škola,…) Přednostní zaměření na mladé dává specifický ráz všem oblastem naší práce. V dílčích sektorech Salesiánského centra nijak neopomíjíme oprávněné potřeby ostatních věkových kategorií. Zároveň jsme přesvědčeni, že péče o mladé je v zájmu všech, které tím také zveme ke spolupráci na našem poslání.

“pomáhat na cestě”

Naše pomoc se odehrává v oblastech výchovy a vzdělávání, sociální a duchovní podpory. Tyto oblasti jsou od sebe neoddělitelné. Na této pomoci se různým způsobem podílejí i ti, kdo nejsou v přímém kontaktu s mladými. Mladí lidé nejsou pasivními příjemci naší služby, ale oni sami aktivně spolupracují na svém rozvoji.

"dobrý a šťastný život”

Socializace, výchova a vzdělání jsou dlouhodobým procesem. Výchozím bodem je osobní situace, v níž se mladý člověk nachází. Pomáháme mu objevit a rozvíjet jeho vlohy, překonávat negativní stránky a řešit problémy. Ideál naplněného, šťastného a smysluplného lidského života vidíme na příkladu Ježíše Krista, tak jak ho poznáváme z evangelií.

Poslání a schéma jednotlivých částí Salesiánského centra

  • Farnost sv. Terezie:
    Farnost je svěřena místním biskupem komunitě salesiánů, aby doprovázela společenství místní církve v životě víry specificky salesiánským způsobem.
  • Salesiánské středisko mládeže:
    Posláním střediska je pomáhat mladým lidem růst a přebírat zodpovědnost za svůj život. Cílovou skupinou střediska jsou děti, mladí lidé a jejich rodiny, především ti, kteří jsou sociálně, hmotně, kulturně či jinak znevýhodněni.
  • Studenti v komunitě:
    Umožnit mladým mužům - studentům zkušenost života a práce v salesiánské komunitě, farnosti a středisku mládeže. Tato zkušenost je zaměřena na tři oblasti: duchovní život – hledat Ježíše; komunita – žít v křesťanském společenství; apoštolát – podílet se na salesiánském poslání.